T'interessa

Portals

Certificació de Seguretat

Certificació de Seguretat

D'acord amb l'article 45 de la Llei 7/2018, de 26 de març, de la Generalitat, de Seguretat Ferroviària, amb caràcter previ a la prestació de qualsevol servei ferroviari, les entitats ferroviàries hauran d'obtindre el corresponent certificat de seguretat.

El certificat de seguretat acredita que l'entitat ferroviària té establit un sistema de gestió de la seguretat propi i està en condicions de complir els requisits sobre sistemes de naturalesa estructural i de naturalesa funcional.

L'agència té la competència per a expedir, renovar, modificar o revocar els certificats de seguretat de les entitats ferroviàries, així com supervisar-los posteriorment, segons es recull en el Decret 272/2019, de 27 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.

A. CERTIFICAT DE SEGURETAT

El certificat de seguretat s'atorgarà a l'entitat ferroviària respecte al conjunt dels serveis que vaja a prestar i de les infraestructures ferroviàries en les quals pretén realitzar una activitat.

D'acord amb l'article 46 de la Llei 7/2018, de 26 de març, de la Generalitat, de Seguretat Ferroviària, el certificat de seguretat es compon dels següents documents:

  1. Un certificat que confirme l'aprovació del sistema de gestió de la seguretat de l'entitat ferroviària, que garantirà el control dels riscos creats per activitat ferroviària desenvolupada i, en la mesura que siga possible, tindrà en compte els riscos derivats d'activitats realitzades per uns altres i que puguen incidir en la circulació ferroviària.
  2. Un certificat que confirme l'aprovació de les mesures adoptades per l'entitat ferroviària per a complir els requisits específics necessaris per a realitzar el transport en la xarxa ferroviària de la Comunitat Valenciana, i en el cas que aquest certificat continga la funció d'administrador d'infraestructura ferroviària haurà de complir els requisits específics necessaris per a la gestió de la infraestructura ferroviària inclosos en aquests requisits l'explotació i manteniment dels sistemes de control de trànsit i senyalització.

El procediment per a la sol·licitud, vigència i revocació del certificat de seguretat es regula respectivament en els articles 47, 48 i 49 de la Llei 7/2018.

B. SISTEMA DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT

Un sistema de Gestió de la Seguretat (SGS) consisteix en l'organització, les mesures i els procediments establits per un administrador d'infraestructures o un operador ferroviari per a garantir la gestió de les seues operacions en condicions de seguretat, segons la Directiva (UE) 2016/798, sobre la seguretat ferroviària.

Les entitats ferroviàries establiran els seus respectius sistemes de gestió de la seguretat per a garantir el compliment dels objectius de seguretat i la conformitat amb els requisits legals i altres vinculats a la seguretat.

El SGS inclou, per tant, els procediments i maneres d'actuar de l'empresa en relació amb múltiples camps que té relació amb la seguretat.

 

Sistema de Gestión de la Seguridad

Font: pàgina web de l'AESF

 

L'article 46 de la Llei 7/2018, de 26 de març, de la Generalitat, de Seguretat Ferroviària, estableix els elements bàsics que ha de contindre el SGS.

Així mateix, quant als requisits i elements bàsics que ha de complir el SGS, es tindrà com a referència el REGLAMENT DELEGAT (UE) 2018/762 DE LA COMISSIÓ, de 8 de març de 2018, pel qual s'estableixen mètodes comuns de seguretat sobre els requisits del sistema de gestió de la seguretat, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/798 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen els Reglaments (UE) n.º 1158/2010 i (UE) n.º 1169/2010, de la Comissió.