T'interessa

Portals

Competències

Competències

L’AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT FERROVIÀRIA té per objecte exercir les competències de la seguretat del sistema ferroviari de competència de la Generalitat, constituint-se com a autoritat responsable.

El Decret 272/2019, de 27 de desembre, del Consell, que va aprovar el seu Estatut, li assigna les següents:

 1. Vetlar pel manteniment general de la seguretat en la circulació sobre la xarxa ferroviària de competència autonòmica, mitjançant la supervisió del compliment de les obligacions dels diferents actors en aquesta matèria.
 2. Autoritzar l'entrada en servei dels subsistemes estructurals, funcionals i tot el sistema ferroviari en el seu conjunt, així com comprovar que mantenen els seus requisits.
 3. Autoritzar la posada en servei de material rodant ferroviari i tramviari, així com supervisar que la informació relacionada amb la seguretat es mantinga actualitzada.
 4. Expedir, renovar, modificar o revocar els certificats de seguretat de les entitats ferroviàries, així com supervisar-los posteriorment.
 5. Proposar, elaborar i desenvolupar les normes tècniques de seguretat i supervisar el seu compliment pels agents del sistema ferroviari, així com formular propostes, directrius i recomanacions normatives, incloses les especificacions tècniques dels subsistemes ferroviaris, en el marc previst en la Llei 7/2018, de 26 de març, de la Generalitat.
 6. Establir una metodologia per a l'avaluació i valoració dels riscos associats a l'operació ferroviària en les seues dimensions tècniques, humanes i organitzatives, i implementar un sistema de reporte confidencial de riscos.
 7. Realitzar el seguiment dels objectius i els nivells de seguretat a través dels indicadors i estadístiques d'accidentalitat, així com elaborar informes en matèria de seguretat del transport ferroviari.
 8. Organitzar i gestionar el Registre Especial Ferroviari, així com supervisar la deguda inscripció del personal ferroviari i de la matriculació del material rodant i dels inventaris, estadístiques i bases de dades relacionats amb la seguretat del transport ferroviari, inclosos els inventaris d'infraestructures.
 9. Concedir l'homologació i, en el seu cas, suspendre-la i revocar-la, dels centres de formació i centres de reconeixement psicofísic del personal ferroviari.
 10. Atorgar, renovar, suspendre i revocar les llicències de conducció de personal ferroviari, així com, proposar el contingut de les proves d'obtenció de títols habilitants del personal ferroviari, aprovar els continguts mínims dels programes de formació per a l'obtenció de les habilitacions i les condicions de capacitat psicofísica per a la certificació de valoració d'aptitud personal.
 11. Demanar evidències de l'aplicació dels sistemes de gestió de seguretat a les organitzacions ferroviàries.
 12. Exercir la potestat sancionadora en matèria de seguretat ferroviària d'acord amb el que s'estableix en la llei.
 13. Vetlar per la correcta aplicació dels requisits psicofísics en els reconeixements per al personal treballador amb responsabilitats en la seguretat en la circulació.
 14. Desenvolupar una metodologia per a la investigació d'accidents que tinga en compte els factors tècnics, humans i organitzatius, així com la seua interacció i analitze en profunditat l'origen i totes les causes de les possibles fallades humanes.