T'interessa

Portals

Estructura

Estructura

La Direcció General de l’AVSF s'organitza en dues subdireccions: la Subdirecció Tècnica i la Secretaria General.


 

SUBDIRECCIÓ TÈCNICA

Està composta per dos serveis:

  1. Servei d'Infraestructures: encarregat de l'exercici de les funcions relacionades amb l'emissió d'autoritzacions de seguretat d'administradors d'infraestructura i la seua posterior supervisió, així com amb tot el relacionat amb la infraestructura i equips fixos (autorització i supervisió de subsistemes estructurals i funcionals, supervisió i manteniment infraestructures i desenvolupament de normes tècniques de seguretat).
  2. Servei de Coordinació de la Seguretat Ferroviària: encarregat de l'exercici de les funcions relacionades amb l'emissió de llicències i certificats de seguretat d'empreses ferroviàries i la seua posterior supervisió, habilitacions d'empreses ferroviàries, així com amb tot el relacionat amb material rodant, el seu manteniment i el personal ferroviari. Així mateix, s'encarrega del seguiment global de la seguretat del sistema ferroviari, a través dels informes de seguretat i de l'avaluació dels indicadors de seguretat. Realitza propostes de regulació en matèria de seguretat ferroviària i coordina el desenvolupament dels procediments de funcionament tècnic. També és responsable de la gestió del Registre especial ferroviari.

SECRETARIA GENERAL

Exerceix les funcions pròpies de la secretaria del consell rector de l'organisme i, a més, s'encarrega de l'exercici de les funcions jurídic-administratives, i per a això, compta amb el Servei de Gestió Economicoadministrativa, amb les següents funcions:

  1. Realitzar la gestió i tramitació administrativa, econòmica, de personal i patrimonial que procedisca.
  2. Gestionar el pressupost de l'organisme, així com les subvencions que reba de les diferents Administracions.
  3. Efectuar suport jurídic a altres unitats administratives i òrgans directius de l'agència.
  4. Tramitar els recursos administratius que haja de resoldre l'organisme.
  5. Tramitar els expedients de contractació dels serveis que necessite realitzar l'organisme.
  6. Qualsevol altra funció que li siga assignada per la direcció general.