T'interessa

Portals

Infraestructures ferroviàries

Infraestructures ferroviàries

La infraestructura ferroviària es defineix en la Llei 7/2018, de 26 de març, de Seguretat Ferroviària, com la totalitat d'elements que formen part de les vies principals i de les de servei i ramals de desviació.

L'AVSF té importants competències en relació amb el disseny, execució i manteniment de les infraestructures i amb la seua posterior explotació per part dels seus administradors de la infraestructura, segons es recull en el Decret 272/2019, de 27 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària:

  • Autorització de posada en servei dels subsistemes estructurals fixos (infraestructura, energia, control mane i senyalització en terra, i passos a nivell).
  • Proposta, elaboració i desenvolupament del marc normatiu de seguretat relatiu a les infraestructures: normes tècniques, especificacions tècniques, propostes, directrius i recomanacions, així com la posterior supervisió del seu compliment pels agents del sistema ferroviari.
  • Organització i gestió del Registre Especial Ferroviari, així com supervisar la deguda inscripció dels inventaris, estadístiques i bases de dades relacionats amb la seguretat del transport ferroviari, inclosos els inventaris d'infraestructures.

A. AUTORITZACIÓ DE POSADA EN SERVEI DE SUBSISTEMES ESTRUCTURALS FIXOS

El Decret 190/2021, de 26 de novembre, del Consell, de regulació de la seguretat i l'autorització de posada en servei dels subsistemes estructurals fixos i dels controls periòdics del sistema ferroviari autonòmic, suposa el desenvolupament normatiu del règim d'autorització de posada en servei de subsistemes estructurals fixos, en compliment amb l'article 19 de la Llei 7/2018.

S'entén per subsistemes de naturalesa estructural corresponents a la infraestructura, passos a nivell, energia, control i comandament i senyalització en terra.

El Decret 190/2021, en el seu article 12.2. estableix que “Els subsistemes nous o modificats només poden posar-se en servei si són dissenyats, fabricats, construïts i instal·lats de manera que es complisquen els requisits generals i específics de seguretat indicats en la Llei 7/2018 i en aquest decret, i disposen de l'autorització de l’AVSF”.

D'acord amb l'article 20 del Decret 190/2021, el procediment per a l'autorització i posada en servei dels subsistemes estructurals fixos integrants de les línies ferroviàries o tramviàries, dels seus trams o de les estacions pertanyents al sistema ferroviari autonòmic, es compon de tres fases:

  • Fase inicial per a la definició de l'actuació a desenvolupar.
  • Fase prèvia a l'aprovació dels projectes constructius que desenvolupen l'actuació.
  • Fase d'autorització i posada en servei dels subsistemes inclosos en l'actuació.