T'interessa

Portals

NOTÍCIES i NOVETATS

L'AVSF publica l'Informe d'Activitat 2023

L'AVSF ha publicat el seu Informe d'Activitat 2023, el qual recull l'activitat realitzada per l’AVSF durant l'any 2023 i analitza el compliment, mitjançant els indicadors de seguiment, dels objectius establits en el Programa d'Actuació de 2023.

El Decret 272/2019, de 27 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, pel qual es crea l’AVSF i s'aprova el seu estatut, desenvolupa les competències de l’AVSF, en el marc de la Llei 7/2018, de 26 de març, de Seguretat Ferroviària. De conformitat amb l'esmentat Estatut de l’AVSF, al desembre de 2021 va ser aprovat el Pla Pluriennal de Gestió 2022-2024 i, al desembre de 2022, el Programa d'Actuació 2023 de l’AVSF. En aquest últim es van concretar les actuacions i objectius a dur a terme durant l'any 2023. L'Informe d'Activitat 2023 descriu, per a cadascuna de les línies d'actuació, les activitats desenvolupades per l’AVSF per a l'exercici 2023, sobre la base dels objectius establits en el programa anual.

Accés a l'Informe d'Activitat 2023

L’AVSF ha publicat la Recomanació Tècnica 2/2024 per a la detecció de trastorns del son (síndrome d'apnees-hipopnees del son), trastorns mentals i del neurodesenvolupament.

L’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària ha publicat la Recomanació Tècnica 2/2024 per a la detecció de trastorns del son (síndrome d'apnees-hipopnees del son), trastorns Mentals i del neurodesenvolupament.

L'objecte d'esta recomanació és establir directrius per als centres de reconeixement mèdic i psicològic que tenen encomanada la important tasca preventiva de valorar les capacitats psicofísiques del personal ferroviari i la possible influència de les malalties i altres factors en l'acompliment del seu treball amb seguretat.

El contingut d'esta recomanació pretén complementar els requeriments establerts per a l'ingrés i permanència del personal ferroviari habilitat, recomanant als centres de reconeixement mèdic i psicològic que valoren els trastorns del son (síndrome d'apnees-hipopnees del son) i també els trastorns mentals i del neurodesenvolupament, aplicant els criteris del Comité de Medicina i Psicologia Ferroviària.

En tot cas, el seu contingut és orientatiu i no substituïx a les normes vigents ni eximix de responsabilitat als diferents actors implicats en el seu compliment.

Text de la R.T. 

L'AVSF ha publicat la Recomanació Tècnica 1/2024, sobre l’ús responsable de medicaments

L'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària (AVSF) ha publicat la Recomanació Técnica 1/2024, sobre l’ús responsable de medicaments. L'objecte d'este document és proposar una sèrie de recomanacions a les entitats ferroviàries i recordar-los que, tant en la formació d'inici com en la formació de renovació de les diferents habilitacions, s'inclouran continguts sobre l’ús responsable de medicaments que pogueren alterar, pertorbar o modificar les facultats psicofísiques en l'acompliment de funcions del personal ferroviari que faça tasques directament relacionades amb la seguretat del trànsit ferroviari i tramviari. Es recomana un ús responsable de medicaments per a conduir o per a fer treballs relacionats amb la seguretat operacional del trànsit ferroviari i tramviari, perquè són ben coneguts els efectes del consum de l'alcohol i d’altres substàncies addictives que influeixen en la capacitat de conducció i en altres tasques; no obstant això, no ocorre el mateix quan es consumeixen medicaments que poden alterar les capacitats i disminuir les destreses. El centre mèdic ha de ser l'encarregat de supervisar la informació que reba el personal ferroviari en la seua formació i de resoldre els dubtes que puguen tindre quant als tractaments que els han sigut pautats.
El contingut de la recomanació és orientatiu i no substitueix a les normes vigents, ni eximeix de responsabilitat als diferents actors implicats en el seu compliment.

— 3 articles per pàgina
Mostrant 1 - 3 de 15 resultats