T'interessa

Portals

Personal ferroviari

Personal ferroviari

L'AVSF té importants competències en relació el personal ferroviari, segons es recull en el Decret 272/2019, de 27 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària:

  • Organitzar i gestionar el Registre Especial Ferroviari, així com supervisar la deguda inscripció del personal ferroviari.
  • Concedir l'homologació i, en el seu cas, suspendre-la i revocar-la, dels centres de formació i centres de reconeixement psicofísic del personal ferroviari.
  • Atorgar, renovar, suspendre i revocar les llicències de conducció de personal ferroviari, així com proposar el contingut de les proves d'obtenció de títols habilitants del personal ferroviari, aprovar els continguts mínims dels programes de formació per a l'obtenció de les habilitacions i les condicions de capacitat psicofísica per a la certificació de valoració d'aptitud personal.

La Llei 7/2018, de 26 de març, de la Generalitat, de Seguretat Ferroviària, estableix en el seu article 43 que el personal que preste els seus serveis en l'àmbit de la circulació ferroviària comptarà amb la qualificació suficient que permeta la prestació del servei ferroviari amb les degudes garanties de seguretat i eficiència.

Així mateix, l'esmentat article 43 estableix que és necessari el desenvolupament de normativa que establisca les condicions i requisits per a l'obtenció dels diferents títols o habilitacions necessaris per a l'acompliment de les funcions pròpies del personal ferroviari relacionades amb la seguretat.

Actualment s'està treballant en aquest desenvolupament normatiu, el qual contemplarà també el règim aplicable als centres de formació d'aquest personal i dels centres de reconeixement psicofísic encarregats de valorar l'aptitud psicofísica.

 

A. CENTRES DE FORMACIÓ

Els centres de formació de personal ferroviari són centres docents encarregats d'impartir la formació necessària per a l'obtenció i manteniment, tant de la llicència de conducció de vehicles ferroviaris i tramviaris com de les diverses classes d'habilitacions i certificats de personal ferroviari.

El centre de formació de personal ferroviari haurà d'estar homologat per l’Agència València de Seguretat Ferroviària, segons es recull en el del Decret 272/2019, de 27 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.

Actualment s'està treballant en el desenvolupament normatiu que regule el procés d'homologació de centres de formació de personal ferroviari, d'acord amb l'article 43 de la Llei 7/2018, de 26 de març, de Seguretat Ferroviària.

 

B. CENTRES DE RECONEIXEMENT PSICOFÍSIC

Els centres de reconeixement psicofísic són organitzacions encarregades de certificar l'aptitud psicofísica exigible per a l'obtenció i manteniment de la llicència de conducció de vehicles ferroviaris i tramviaris com de les diverses classes d'habilitacions i certificats de personal ferroviari.

El centre de reconeixement psicofísic de personal ferroviari haurà d'estar homologat per l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, segons es recull en el Decret 272/2019, de 27 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària.

Actualment s'està treballant en el desenvolupament del decret que regula el procés d'homologació de centres de reconeixement psicofísic, d'acord amb l'article 43 de la Llei 7/2018, de 26 de març, de Seguretat Ferroviària.​​​​​