T'interessa

Portals

Pla pluriennal

Pla pluriennal

D'acord amb l'article 13 del Decret 272/2019, de 27 de desembre, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, la Direcció General redactarà un Pla pluriennal de gestió que haurà de determinar com a mínim, amb referència a un termini de vigència d'entre 3 i 5 exercicis, el següent:

  1. La definició de l'orientació estratègica, objectius i criteris d'actuació de l'agència.
  2. L'establiment dels requeriments de mitjans materials i informàtics i d'administració electrònica i de recursos humans necessaris per a la consecució d'aquells objectius, incloses, en el seu cas, les percepcions retributives relacionades amb tals objectius, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent en matèria de funció pública.
  3. La previsió de resultats.

 

En aquest enllaç es pot accedir al Pla pluriennal de gestió de l’AVSF per a 2022-2024.