T'interessa

Portals

Què és l'AVSF

Què és l'AVSF

L’AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT FERROVIÀRIA és l'autoritat responsable de la seguretat del sistema ferroviari de competència de la Generalitat, per la qual cosa li correspon la vigilància del manteniment general de la seguretat en la circulació ferroviària, l'autorització de l'entrada en servei dels subsistemes estructurals, funcionals i tot el sistema ferroviari en el seu conjunt, l'establiment d'una metodologia per a l'avaluació i valoració dels riscos associats a l'operació ferroviària, la supervisió i aplicació del marc normatiu, l'atorgament de certificacions de seguretat d'entitats ferroviàries, vetlar per la correcta aplicació dels requisits psicofísics dels treballadors amb responsabilitats en la seguretat en la circulació o el desenvolupament d'una metodologia per a la investigació d'accidents que tinga en compte els factors tècnics, humans i organitzatius.

 

Es va crear mitjançant la Llei 7/2018, de 26 de març, de la Generalitat, de seguretat ferroviària (DOGV 8263, de 28/03/2018) i els seus Estatuts es van aprovar mitjançant Decret 272/2019, de 27 de desembre, del Consell (DOGV 8726, de 27/01/2020).