T'interessa

Portals

ÒRGANS DE GOVERN I EXECUTIUS

ÒRGANS DE GOVERN I EXECUTIUS

Els òrgans de govern de l’AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT FERROVIÀRIA són el Consell Rector i la Presidència. L'òrgan executiu és la Direcció General.

CONSELL RECTOR

 • És l'òrgan superior de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, que governa l'entitat i estableix les directrius d'actuació d'aquesta.
 • Està integrat per cinc vocalies, nomenades entre persones de reconeguda competència, experiència i prestigi professional en el sector ferroviari o en la gestió d'emergències, garantint-se la composició equilibrada per un període de cinc anys, amb la possibilitat de reelecció per un altre període d'igual duració.
 • Els membres actuals són:
  • President: Antonio Esparza Sanz.
  • Vocal: Carla García Román.
  • Vocal: Manuel Miñés Muñoz.
  • Vocal: Pilar Calvo Holgado.
  • Vocal: Ricardo Insa Franco.
 • Li correspon les següents funcions:
 1. Definir les directrius generals i línies d'actuació de l'agència.
 2. Nomenar i separar a la persona titular de la presidència, així com acordar la seua suplència.
 3. Aprovar, a proposta de la direcció general de l'agència, el pla anual d'activitats de l'entitat.
 4. Aprovar i elevar, a la conselleria amb competència en matèria de transports l'avantprojecte de pressupost anual de l'agència, així com les modificacions d'aquest.
 5. Aprovar els estats d'execució del pressupost, la memòria i els comptes anuals.
 6. Aprovar la plantilla, l'organització funcional i el règim de retribució de tot el personal de l'entitat, dins de les limitacions legals i pressupostàries i sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Generalitat.
 7. L'aprovació de les convocatòries de proves d'admissió per a la selecció del personal laboral al servei de l'agència i el desenvolupament del seu organigrama a partir del seu estatut.
 8. Formular propostes d'aprovació normativa en relació amb la normativa de seguretat ferroviària o amb l'estatut de l'agència davant la conselleria competent en matèria de transport.
 9. Aprovar la metodologia per a l'avaluació i valoració dels riscos associats a l'operació ferroviària.
 10. Qualsevol altra funció que li atribuïsca en ordenament jurídic.
 • El consell rector comptarà amb una secretaria, que haurà de tindre la condició de personal funcionari de les administracions públiques subgrup A1, i que actuarà amb veu però sense vot. Li correspondrà l'organització i direcció dels serveis generals, així com l'assessorament en matèries de contingut jurídic, tècnic i pressupostari que es considere oportú per a millorar el compliment de les competències pròpies de l'agència.
 • Es reuneix, com a mínim, dues vegades a l'any. La primera reunió de l'any es realitza durant el primer semestre natural per a analitzar i, si escau, aprovar la memòria i els comptes anuals de l'exercici anterior; la segona per a deliberar i, si escau, aprovar l'avantprojecte de pressupostos i els plans d'actuació anuals. Això sense perjudici d'altres assumptes que es considere oportú sotmetre al consell rector en aquestes reunions.

PRESIDÈNCIA

 • La presidència de l’agència i del consell rector és triada d'entre les persones membres i nomenada pel president de la Generalitat a proposta del ple del Consell adoptat per majoria absoluta.
 • El mandat abasta un període de cinc anys, amb possibilitat d'una reelecció per un altre període de la mateixa duració.
 • Té la condició d'autoritat pública i s'assimila a una persona alt càrrec de la Generalitat amb rang de secretaria autonòmica.
 • Li corresponen les següents atribucions:
 1. Ostentar la superior representació institucional de l'agència en totes les seues relacions amb entitats públiques i privades i la signatura dels actes i acords de competència del consell rector.
 2. Exercir el govern de l’agència i el règim disciplinari del seu personal, en els termes previstos en les disposicions vigents.
 3. Formular proposta de nomenament de la persona titular de la direcció general.
 4. Exercir les potestats administratives que s'atribueixen a l'agència i que no corresponguen a un altre òrgan, especialment la potestat sancionadora per infraccions greus i molt greus.
 5. Presidir les sessions de consell rector, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls per causes justificades.
 6. Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar l'ordre del dia, tenint en compte, en el seu cas, les peticions dels i les vocals sempre que hagen sigut formulades amb 48 hores d'antelació per a la seua inclusió en aquest document.
 7. Dirimir amb el seu vot els empats, a l'efecte d'adoptar acords.
 8. Visar les actes i certificacions dels acords de l'òrgan.
 9. Fer aquelles altres tasques que siguen inherents a la presidència del consell rector.
 10. Dirigir els treballs del consell i decidir el repartiment de tasques de les persones membres i de la direcció general en el marc de les competències atribuïdes en la llei reguladora de la seguretat ferroviària i en l'estatut de l'agència.
 11. Realitzar aquelles funcions que siguen inherents a la presidència i que no siguen atribuïdes a altres òrgans.
 12. En cas de vacant, absència o malaltia, les funcions de la presidència del consell rector s'exerciran pel vocal del consell que es designe per a això per majoria dels seus membres.

DIRECCIÓ GENERAL

 • La persona titular de la direcció general es nomenada i separada per decret del Consell, per un període de cinc anys, amb possibilitat de reelecció per un altre període d'igual duració, a proposta de la presidència de l'agència, sentit el consell rector.
 • Té la condició d'autoritat pública i està assimilada a un alt càrrec de la Generalitat amb rang de direcció general.
 • És responsable de la gestió ordinària de l'agència i exerceix les funcions que expressament se li atribueixen en la Llei 7/2018, de 26 de març, de la Generalitat, de Seguretat Ferroviària, i en el seu estatut, i les que li delegue el consell rector.
 • Li corresponen les següents funcions:
 1. Exercir la direcció executiva de l'agència i la representació ordinària, en els termes previstos en les disposicions vigents.
 2. L'execució dels acords presos pel consell rector.
 3. Exercir la potestat sancionadora en matèria de seguretat ferroviària per infraccions lleus.
 4. Formular l'avantprojecte de pressupostos anual de despeses i ingressos amb anterioritat a la data que anualment es determine per l'ordre per la qual es dicten les normes per a l'elaboració de pressupostos de l'any anterior a la seua aplicació, a fi de procedir al seu estudi i aprovació pel mateix per a la seua posterior remissió, a través de la conselleria competent en matèria de transports, a la conselleria competent en matèria de pressupostos.
 5. Aprovar les despeses i ordenar els pagaments de l'agència.
 6. La rendició del compte de l'organisme. Per a això presentarà per a la seua formulació els comptes anuals, l'informe de gestió i l'informe relatiu al compliment de les obligacions de caràcter economicofinancer, abans del 31 de març de l'any següent a què fa referència, així com a l'efecte del control financer que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
 7. Exercir la inspecció i el règim intern dels serveis de l'organisme, l'exercici de la prefectura superior del seu personal i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.
 8. L'elaboració de plans o projectes d'actuació, la direcció i coordinació de les activitats que siguen necessàries per al desenvolupament de les seues funcions, l'aprovació d'instruccions que procedisquen sobre organització i funcionament efectiu de l'organisme, en desenvolupament del que es preveu en el seu estatut.
 9. L'elaboració de propostes a l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació de la planificació de la gestió de recursos informàtics necessaris i d'administració electrònica per al desenvolupament de les funcions de l'organisme.
 10. L'elaboració de propostes per a l'autorització i signatura de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres Administracions públiques o les seues entitats dependents a favor de l'agència, per a la seua aprovació.
 11. La celebració de contractes de l'agència de quantia inferior a 750.000 euros, conforme a la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic, i l'elaboració de propostes de contractació de contractes de quantia superior, per a la seua elevació al consell rector.
 12. La contestació de les queixes pel funcionament dels serveis de l'organisme.
 13. La resolució dels procediments administratius corresponents al seu àmbit de competència i la formulació de les propostes a l'òrgan competent quan la resolució haja d'adoptar-se en una altra instància.
 14. Qualsevol altra funció no expressament atribuïda a altres òrgans de l'agència i les que li siguen delegades per la presidència o el consell rector.
 15. En cas de vacant, absència, o malaltia, les funcions de la direcció s'exerciran per la persona que designe el consell rector entre les persones titulars de les unitats amb rang de subdirecció general.