T'interessa

Portals

Protecció de dades

Protecció de dades

Responsable del tractament

AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT FERROVIÀRIA

G.V. Ferran el Catòlic, 76. Escalera dreta, 1ª planta.

46008 València

Delegat de protecció de dades

En tot cas, els sol·licitants podran contactar amb el Delegat/a de Protecció de Dades de la Generalitat a través del correu electrònic dpd@gva.es, o de l'adreça postal:

Delegat/a de Protecció de Dades de la Generalitat

Passeig Albereda, 16

46010 València

Cessió o comunicació de dades

(categoria de destinataris)

A més dels destinataris assenyalats en cada tractament, pot ser necessari comunicar dades o permetre l'accés a aquests, en determinades circumstàncies, al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges, als Jutges i Tribunals, al Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes, a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en definitiva destinataris als quals ha de realitzar-se obligatòriament una comunicació de dades a requeriment de procediments d'investigació, d'infraccions o de supervisió o control, així com al Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat.

Drets de les persones interessades

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades de caràcter personal inclosos en els tractaments de l’AVSF.

Exercici de drets

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant l’AVSF. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del representant legal, haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa de la identitat i representació. També podrà exercitar els seus drets de manera telemàtica a través del següent enllaç:

Reclamació davant l'AEPD

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

 

Registre d’activitats de tractament de de dades

Listado documentos