T'interessa

Portals

Supervisió

Supervisió

D'acord amb la Llei 7/2018, de 26 de març, de la Generalitat, de Seguretat Ferroviària, l'administrador de la infraestructura s'encarrega principalment de la instal·lació i el manteniment de la infraestructura ferroviària, o de part d'ella, la qual cosa també inclou la gestió dels sistemes de control i seguretat de la infraestructura, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 87 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana.

Sobre la base del que es disposa en l'article 2.1 de l'Ordre 7/2023, de 9 de juny, de la de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual  es modifica el Catàleg d'infraestructures ferroviàries i tramviàries de la Generalitat, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) és l'administrador de totes les infraestructures de transport ferroviari i tramviari de la Generalitat, amb les excepcions que es recullen en el punt 2 d'aquest article.

D'acord amb l'article 8 de la Llei 7/2018, de 26 de març, de la Generalitat, de Seguretat Ferroviària, li correspon a l’AVSF vetlar pel manteniment general de la seguretat en la circulació sobre la xarxa ferroviària de competència autonòmica, mitjançant la supervisió del compliment de les obligacions dels diferents actors en aquesta matèria. Així mateix, segons l'article 56 de l'esmentada Llei 7/2018, correspon a l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària la inspecció i supervisió del compliment de les normes reguladores dels serveis de transport ferroviari de competència autonòmica, de les activitats auxiliars i complementàries i de tots els elements del sistema ferroviari de la Generalitat en relació amb les infraestructures, el material rodant, el personal ferroviari i l'operació ferroviària.

Aquesta supervisió comprén tant la comprovació periòdica dels requisits que van servir de base per a l'emissió dels certificats, autoritzacions i títols habilitants dels diferents agents del sistema, com el seguiment de la seguretat global del sistema.

Per al seguiment dels objectius i nivells de seguretat de la xarxa de competència de la Generalitat, l’AVSF emprarà els indicadors i estadístiques d'accidentalitat, que permeten el seu seguiment i evolució en el temps.

Una altra eina de la qual disposa l’AVSF és l'avaluació dels informes de seguretat emesos anualment per les entitats ferroviàries i la comprovació que els diferents agents duen a terme els procediments de vigilància i seguiment intern, de conformitat amb els seus sistemes de gestió de la seguretat.

Finalment, de conformitat amb l'article 35 del Decret 190/2021, de 26 de novembre, del Consell, de regulació de la seguretat i l'autorització de posada en servei dels subsistemes estructurals fixos i dels controls periòdics del sistema ferroviari autonòmic, l’AVSF establirà programes de supervisió que inclouran auditories i inspeccions i/o acompanyaments en les activitats de vigilància pròpia de cada entitat ferroviària.

 

A. INFORMES DE SEGURETAT

D'acord amb l'article 36 del Decret 190/2021, de 26 de novembre, del Consell, de regulació de la seguretat i l'autorització de posada en servei dels subsistemes estructurals fixos i dels controls periòdics del sistema ferroviari autonòmic, amb caràcter anual i relatiu a l'any natural anterior, les entitats ferroviàries emetran un informe de seguretat sobre l'emplene dels objectius de seguretat i dels resultats dels seus plans de seguretat.

Complementàriament, les entitats ferroviàries elaboraran informes sobre aquells aspectes que afecten la seguretat i abastaran, almenys:

  1. Obsolescència dels elements.
  2. Avaries i Incidències.
  3. Resultats d'auditories.
  4. Accidentabilitat.
  5. Manteniment (preventiu i correctiu).
  6. Factor humà.

 

B. PROGRAMA DE SUPERVISIÓ

D'acord amb l'article 35 del Decret 190/2021, de 26 de novembre, del Consell, de regulació de la seguretat i l'autorització de posada en servei dels subsistemes estructurals fixos i dels controls periòdics del sistema ferroviari autonòmic, es realitzarà un programa de supervisió, inclòs en el programa anual d'actuació, a criteri de l’AVSF, tenint en consideració les comeses de cada entitat, el seu abast d'actuació i la seua afecció en la seguretat ferroviària.

El Programa anual d'actuació de l’AVSF té entre els seus objectius l'elaboració i desenvolupament del programa de supervisió.​​​​​